Koninklijke Fotoclub Merksem vzw

Onze missie

De Koninklijke Fotoclub Merksem vzw is een regionale vrijwilligersorganisatie met als doel:

Haar leden doen dit, buiten elke partijpolitieke gebondenheid om, in een sfeer van loyaliteit en eerbied voor de waarden van ieder individu.


Onze werking

Als amateur-fotovereniging trachten we ons vooral op het inhoudelijke aspect van de fotografie te richten. De aantrekkingskracht van het beeld op de toeschouwer, de zeggingskracht van het beeld, de overgebrachte boodschap: dat is de essentie van onze fotografie.

In de werking van de club komt er een veelheid van onderwerpen aan bod. En, zeker zo belangrijk, een veelheid van benaderingen en beschouwingen.

De gehanteerde technieken genieten zeker onze aandacht en worden in vriendschappelijk verband continu bijgestuurd en de nieuwste evoluties opgevolgd. Maar we zijn van mening dat de techniek slechts een 'middel tot is'. Een weergave van een waarneming, met een "fotografisch" oog opgemerkt.

Onze activiteiten omvatten vooral het wederzijds bespreken van fotowerk, zowel intern (het werk van eigen leden) als extern (uitwisselingen met andere clubs, bespreken van fotoverzamelingen).
Geregeld fotograferen we ook in clubverband. Onderwerpen en locaties (zowel binnen- als buitenshuis) komen dan aan bod, die je als enkeling niet zomaar aanpakt. Het valt dan iedere keer weer op dat, ondanks dat we ieder hetzelfde medium gebruiken, de resultaten zo totaal verschillend zijn.
Ook puur technische aspecten en zeker nu meer en meer "digitale technieken" worden behandeld.

Bezoekers en nieuwsgierigen zijn steeds welkom op onze vergaderingen!

Contactgegevens: zie onder "Contact - Links"


De kroniek van 90 jaar Koninklijke Fotoclub Merksem

Het idee van de stichting ging uit van de heer Francois, fotograaf te Merksem, die in de 1e helft van 1925 hierover in contact kwam met C. Cleirbaut. Deze stelde meteen een kamer van zijn huis (hoek Bredabaan – Borrewaterstraat) ter beschikking van de kring.

Vrienden en kennissen werden aangesproken, waaronder de heren Vonck en Em. Nieus.

Dhr. Borrenbergen zou de stichtingsvergadering van 5 juni 1925 voorzitten. Daar hij evenwel belet was, werd de leiding door dhr. Vonck waargenomen.

Als eerste voorzitter werd dhr. Francois gekozen en dhr. Vonck nam het technisch leiderschap op zich.

De 1e les werd op 12 juni 1925 gegeven en op 4 september werd de 1e wedstrijd ingericht met als onderwerp "Het Hof van Roosendael".

In 1926, met de "Grote Kermis", werd een lange traditie ingezet met het 1e fotosalon.

Dankzij de steun van het Merksemse gemeentebestuur kon de club vanaf ’31 beschikken over een eigen lokaal: het Hof van Lebaudy, de vroeger muziekschool.

Door de jaren heen wisselde ook het voorzitterschap: dhr. Francois, Matheu Smeets, A. Rock met later Raymond Myncke als ondervoorzitter.

Het 10-jarig bestaan in ’35 werd opgeluisterd door een groots nationaal fotosalon dat op bijzonder veel belangstelling mocht rekenen.

De technische leiding, tot dan door dhr. Vonck waargenomen, kwam dat jaar in de handen van dhr. Beyssens. Verder noteren we nog als lesgevers: Dury, Helsen en Van Eeckhaut.

Vanaf 1936, en dit tot de mobilisatie, werd er jaarlijks met medewerking van het gemeentebestuur een prijskamp voor liefhebbers ingericht.

Intussen verhuisde de kring naar de gemeenteschool in de Terlindenhofstraat. Vandaar, gedurende de oorlog, terug naar het Hof van Roosendael waar tijdens de bevrijding en de beschietingen door de V-bommen het materiaal zware schade opliep.

Ondanks de moeilijke oorlogsomstandigheden werden de onderlinge contacten onderhouden door 14-daagse vergaderingen. We vermelden hier vooral: dhr. Myncke, Van Eeckhaut, Rock, Jennes, Meesters, Willemsen en de toenmalige technisch leider, dhr. Van Santvoort en dhr. Em. Nieus, medestichter van de club.

Tijdens de oorlog, in ’43, overleed Antoine Rock, toenmalig voorzitter. Ondervoorzitter Raymond Myncke verving hem en op de 1e vergadering na de bevrijding werd hij aangesteld als voorzitter.

Het fotosalon van ’45 kwam tot stand door de werkijver van de hogergenoemde kern. Door terug de nodige contacten te leggen, groeide het ledenbestand tot 23 leden. Dit salon was tevens het 1e Belgische na-oorlogse festival.

Met het 25-jarig bestaan in 1950 mocht onze vereniging het predicaat "Koninklijk" voeren. Voortaan was het dus: "Koninklijke Fotoclub Merksem".

In het recente verleden kende de KFM een glorierijke periode tussen 1980 en ’85, waarin tot 4 maal toe de "Grote Prijs van België" werd gewonnen.

Op 26 januari 1988 overleed de voorzitter R.Myncke. Hij was iemand die zich zowel binnen onze kring als ver daar buiten (o.a. in de Antwerpse Verbroedering en de Belgische Federatie der Fotokringen) steeds zeer actief inzette voor de fotografie.

Rene Bollen nam vanaf dan het leiderschap van de club op zich.

In 1996 stond ons jaarlijks salon in het teken van het Paul Van Ostaijen-jaar. Onder het motto "Al wandelend groet Merksem de dingen" werd in samenwerking met de Merksemse districtsraad het project "Woorden Botsen niet" gehouden.

In 2000 vierden we ons 75-jarig bestaan. We werden ontvangen in het Merksemse districtshuis en mochten de Merksemse "stroman" in ontvangst nemen. Het hoogtepunt was onze jublileumtentoonstelling in het Kasteel Bouckenborgh, waar naast de werken van de actieve leden, ruime plaats was uitgetrokken voor een retrospectieve.

In 2005 vierden we ons 80-jarig bestaan. Op de opening van het fotosalon waren alle leden voor de gelegenheid gekleed volgens de mode uit 1925. De openingstoespraak werd gehouden door de Antwerpse Cultuurschepen Philip Heylen.